Navn:

Køge Kultur Fond.

Hjemkommune:

Køge.

Protektor:

Hendes Højhed Prinsesse Alexandra zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Formål:

At yde almennyttig støtte til kulturelle aktiviteter i Køge-området ved at indsamle og uddele midler.
Fonden er i sit virke upolitisk.

Kapital:

Grundkapitalen andrager kr. 250.000 som alene er tilvejebragt ved indskud fra (anonymiseret donor).

Aktiver:

Der oprettes bilag til fundatsen, hvorpå bidragydere opføres.
Listen offentliggøres efter bestyrelsens bestemmelser.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 5 til 9 personer.
Bestyrelsen er selvsupplerende.
Bestyrelsen kan ved simpelt flertal bestemme, om et medlem skal udgå.  Et flertal af bestyrelsens medlemmer skal være til stede, før den er beslutningsdygtig.

Forretningsorden:

Bestyrelsen kan udarbejde en forretningsorden for sit arbejde, for ansøgningernes form og for fondens administration i øvrigt.

Uddelinger:

Fonden yder økonomisk støtte jf. formålsbestemmelsen.  Den økonomiske støtte hidrører fra fondens årlige formueafkast og fra årets donationer.
Tildeling af støtte sker efter ansøgning og forudgående annoncering.
Interesserede kan få oplysninger om, hvem midler er uddelt til.

Formueforvaltning:

Fondens midler anbringes efter bekendtgørelse nr. 721 af 31/8-1995, hvori blandt andet bestemmes, at fondsmidler skal anbringes forsvarligt og bedst muligt.

Omkostninger:

Bestyrelsen modtager ikke vederlag for sit arbejde.
Omkostninger til fondens drift kan afholdes af det årlige formueafkast.

Regnskab:

Til fonden knyttes en registreret eller statsautoriseret revisor.  Denne skal revidere regnskabet mindst en gang årligt samt påtegne regnskabet.

Fundatsændring:

Ændring af fundatsen kræver simpelt flertal i den samlede bestyrelse samt fondsmyndighedens (civilretsdirektoratets) godkendelse.

Opløsning:

Til beslutning om fondens opløsning kræves dog, at 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer herfor.
I tilfælde af fondens opløsning skal formuen anvendes til andre almennyttige eller velgørende formål.

Ændret 04. oktober 2020 22:17